VEDTEKTER for Oslo VinylKlubb
( Klikk her for å hente PDF-versjonen )

§ 1 – Foreningens navn

Klubbens offisielle navn er Oslo VinylKlubb, forkortet OVK.


§ 2 – Formål

Klubbens formål er å skape en sosial ramme omkring vår felles interesse for musikk og hifi, med spesielt fokus på vinylplater og avspillingsutstyr for disse. Klubben drives av medlemmene og for medlemmene. Aktivitetene er i all hovedsak basert på hva medlemmene ønsker og tar initiativ til.

OVK skal være uavhengig av kommersielle aktører innen hifi- og musikkbransjen.§ 3 – Medlemskap

Klubben er åpen for privatpersoner som ønsker å dele sin interesse for musikk, hifi og vinylplater med likesinnede i OVK. Bransjeaktører kan tas opp som medlemmer etter nærmere vurdering. Det gjøres spesielt oppmerksom på at OVK ikke skal fungere som en salgsarena for medlemmer med bransjetilknytning. Medlemmene skal være åpne om sine bransjetilknytninger.


Medlemmer tas opp etter invitasjon eller søknad om medlemskap. Årsmøtet tar stilling til hvor mange medlemmer som skal kunne tas opp kommende år. Medlemmene kan foreslå nye medlemmer. Klubbkomiteen avgjør opptak av nye medlemmer. Medlemskapet er gyldig så lenge medlemskontingent er innbetalt. Innbetalt kontingent refunderes ikke. Kontaktinformasjon til medlemmene er privat og skal ikke deles med utenforstående uten samtykke fra det enkelte medlem.

 

E-postadresser tilknyttet OVK’s hjemmesider skal kun brukes til klubbens saker, ikke til privat kommunikasjon.

§ 4 – Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har lik stemmerett. Bransjeaktører kan ikke inneha tillitsverv; dette for å ivareta klubbens uavhengighet av bransjen.


§ 5 – Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og innbetales i løpet av januar som forskudd for inneværende år. Kasserer sender ut påminnelse og betalingsinformasjon.

 

Det enkelte medlem har ansvar å være tilgjengelig for klubbkomiteen pr. epost eller telefon. Et medlem som ikke betaler årskontingent ved forfall, og heller ikke etter purring én gang på epost og én gang på sms anses å ha meldt seg ut av OVK.

Kontingenten er klubbens eneste inntekt, og skal dekke klubbens utgifter, herunder driftskostnader for klubbens nettside og mindre gaver i forbindelse med besøk hos bedrifter og personer utenfor klubben. Dersom driften gir overskudd kan deler av klubbens midler deles ut i form av lotterier blant medlemmene og premier i konkurranser i forbindelse med julebord, sommerfest, subsidiering av mat til disse arrangementene, eller lignende.


§ 6 – Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet skal tilstrebes avholdt i perioden november, desember.

Det er klubbkomiteens ansvar å innkalle til møtet med minst én måneds varsel. Sammen med innkallingen skal det utsendes en foreløpig saksliste. Medlemmene har i tillegg anledning til å fremme saker, senest innen to uker før årsmøtet.

Ved Årsmøtet velges det en møteleder og en referent.

Alle valg foregår med håndsopprekking dersom det ikke kreves skriftlig avstemming av et av
medlemmene. Vedtak på årsmøtet fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet faller forslaget.
Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Behandle klubbkomiteens årsmelding

 • Behandle årsregnskap

 • Fastsette neste års kontingent

 • Vedta budsjett for kommende år

 • Velge personer til følgende tillitsverv som utgjør klubbkomitéen:

  1. Formann

  2. Kasserer

  3. Sekretær

  4. Ett styremedlem

  5. Valgkomité bestående av to medlemmer, samt én revisor. -Disse vervene inngår ikke i klubbkomiteen.

 • Eventuelle innkomne forslag fra medlemmene.

 

Dersom det er flere enn en kandidat til et tillitsverv, velges en person med simpelt flertall. Dersom det ikke oppnås simpelt flertall for en av kandidatene, avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når klubbkomitéen bestemmer det, eller når en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Kunngjøres ved en måneds varsel.

 

§ 7 – Klubbkomitéen

Klubben ledes av en klubbkomité bestående av leder/formann og tre komitémedlemmer (kasserer, sekretær og ett medlem)

Klubbkomitéen er høyeste myndighet mellom årsmøter.

Klubbkomitéen skal arbeide for å fremme klubbens formål, og skal spesielt

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser/vedtak

 • Behandle innstilling i saker som skal behandles av “Årsmøtet”

 • Etterse at klubbens vedtekter etterleves

 • Administrere den daglige driften av klubben:

  1. Ajourføre medlemsoversikt

  2. Utarbeide aktivitetsplan

  3. Koordinere fellesaktiviteter

  4. Innkreve årskontingent, administrere og føre kontroll med klubbens økonomi.

 

Klubbkomitéen holder møter etter behov. Leder/formann kan forlange møte. Alle avgjørelser tas med simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller lederens/formannens stemme dobbelt. Dersom det er stemmelikhet i komiteen på et møte der kun to er til stede, skal sistemann (de to øvrige medlemmene) i komiteen uttale seg før vedtak i saken fattes.

Klubbkomitéen er beslutningsdyktig når minst 2 - to - medlemmer er til stede, Klubbkomitéen fører protokoll over alle styre-, komité- og årsmøter.


§ 8 – Oppløsning

OVK skal ikke oppløses så lenge det finnes 5 eller flere medlemmer som ønsker å fortsette driften.

(Versjon 3.0 - Vedtatt i Årsmøtet 30. november 2018)

( Klikk her for å hente PDF-versjonen )